VERPLICHTING TOT  VERSTUREN KOSTELOZE EERSTE AANMANING AAN PARTICULIEREN

In het staatsblad is onlangs een wet gepubliceerd die uw klanten beter beschermt wanneer ze te laat zijn met de betaling van een openstaande factuur. (wet°04.05.2023,BS°23.05.2023).

Op 01/09/2023 treedt voorgenoemde wet, die particuliere debiteuren beter beschermd bij wanbetaling, in werking. Immers, u wordt door deze wet verplicht eerst een kosteloze aanmaning aan de schuldenaar te sturen indien uw factuur onbetaald blijft.

Het spreekt voor zich dat die wettelijke bepaling van toepassing zal zijn op contracten die u vanaf 01/09/2023 aangaat. Echter, tegelijkertijd dient deze wet ook te worden gehanteerd voor elke vervallen en onbetaalde schuld die voortkomt uit een verbintenis die gesloten werd vóór 01/09/2023 ingeval de achterstal ontstaat óp of nà 01/09/2023.

Kort gezegd, als een particuliere klant zijn openstaande schuld niet heeft betaald op de vervaldag bent u verplicht die klant eerst een gratis aanmaning of rappel over te maken. Pas dan kunt u zich in een later stadium beroepen op extra vergoedingen zoals verwijlintresten en/of schadebeding.

De schriftelijke ingebrekestelling moet een aantal wettelijk verplichte vermeldingen bevatten om rechtsgeldig te zijn. Concreet gaat het om volgende vermeldingen:

  • Openstaand saldo
  • Het bedrag van het schadebeding dat (zou) geëist worden bij laattijdige betaling
  • Uw bedrijfsgegevens (naam, ondernemingsnummer,…)
  • De beschrijving van het onderwerp van de achterstallige schuld en de datum van opeisbaarheid van de schuld
  • De termijn waarbinnen het openstaand bedrag dient betaald te worden eer er kosten aangerekend zullen worden

Na verzending van die eerste sommatie heeft de schuldenaar nog 14 kalenderdagen de tijd om vooralsnog tot vereffening over te gaan zonder bijkomende kosten.

!! Opgepast: voornoemde betaaltermijn van 14 dagen begint pas te lopen de derde werkdag na de verzending van het document per post. Indien u de herinnering elektronisch verstuurt begint te termijn te lopen meteen vanaf de daaropvolgende dag. Met andere woorden, wanneer u de aanmaning per post verstuurt heeft uw klant in principe 17 dagen om te betalen. Wanneer dit elektronisch gebeurt heeft de klant 15 dagen om te betalen.

Blijft uw klant ook dan nog steeds in gebreke te betalen dan kunt u een door de wet geplafonneerde schadevergoeding (onder andere maximaal 20 euro voor een factuur tot 150 euro) en/of intresten (max. 10,5% voor het eerste semester van 2023) vragen als dat zo in uw algemene voorwaarden staat.

Tip: voor particuliere klanten kan het aldus interessant zijn om in uw algemene voorwaarden te bepalen dat de vervaldag van de factuur 7 dagen na de factuurdatum ligt of zelfs dat de factuur contant betaalbaar is. Zodoende kunt u vermijden al te lang te moeten wacht vooraleer u de klant in gebreke kunt stellen en u wettelijk gezien intresten en/of een schadevergoeding kunt vragen.

Als ondernemer stelt de wet u wel nog steeds in staat om de eventueel verschuldigde intresten reeds te laten lopen vanaf de die volgt op de dag waarop u de kosteloze aanmaning verstuurt.

ZEER BELANGRIJK: Voor betalingen, achterstallen, facturen, overeenkomsten enz. die werden gesloten tussen u en een andere ondernemer (B2B) blijft de situatie ongewijzigd. In dit geval kunt u de extra vergoedingen (kosten aanmaning, intrest, schadebeding …) blijven vragen zoals voorheen.

Similar Posts