Hervorming van de auteursrechten

Inperking van de spelregels

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hervorming van de auteursrechten op het gebied van sociale zekerheid.

Het regime van auteursrechten wordt vanaf 1 januari 2023 op fiscaal en sociaal vlak hervormd. In het hervormingsvoorstel loopt de omschrijving van het materiële en personele toepassingsgebied voor de parafiscale-hervormingsvoorstellen gelijk met de omschrijving voor de fiscale-hervormingsvoorstellen. Dit zorgt voor administratieve eenvoud voor de organisaties uit de sector en de betrokken overheidsdiensten, zowel bij afhandeling als controle.

Beperkt toepassingsgebied: het fiscaal gunstige regime zou enkel nog gelden voor mensen met een kunstwerkattest en voor wie zijn/haar auteursrechtelijk beschermd werk aan derden heeft overgelaten om het openbaar te verspreiden.

De vergoeding zal worden beschouwd als inkomsten voor zover volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • tijdens de periode van de vier kwartalen van het kalenderjaar mag het bedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten, ten hoogste 30% bedragen van de som van:
    • het totaalbedrag van het loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waarop de werknemer recht heeft
    • het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten
  • zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van de rechten moeten marktconform worden vastgesteld. De werkgever houdt de bewijstukken van de verschillende beoordelingselementen ter beschikking van de Rijksdienst voor sociale zekerheid
  • het bedrag van de vergoeding wordt vermeld in de kwartaalaangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het kwartaal waarin de vergoeding wordt toegekend

Beperkt maximaal grensbedrag als roerend inkomen: 64.070 euro wordt de absolute grens. Elke vergoeding boven deze grens valt niet meer onder het fiscale gunstregime. Ook mag de auteursrechtenvergoeding niet meer dan 30% van de totale vergoeding bedragen. Het resterende bedrag wordt belast als beroepsinkomen.

Er geldt een overgangsregeling van 1 jaar. Lopende rulings in strijd met de nieuwe regeling, vervallen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en aan de Raad van State.

Similar Posts