Aanpassen van de algemene voorwaarden voor uw particuliere klanten

Sinds 1 september 2023 is er een nieuwe wet van toepassing rond schulden van consumenten. Bedrijven die handelen met consumenten worden wettelijk verplicht om hun algemene voorwaarden aan te passen met betrekking tot de consequenties van te late betalingen. In de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven nog steeds nalaten dit te doen en dat ze zelfs niet op de hoogte zijn van de wet.

Is dit voor u ook van toepassing? Als u zaken doet met consumenten en algemene voorwaarden of contracten heeft waarin staat wat de sancties zijn als u klant te laat zijn rekening betaalt, moet u wel degelijk rekening houden met deze wet.

Ter info: als u nu geen contracten of algemene voorwaarden heeft waarin staat wat de sancties zijn als de klant laattijdig is met zijn betaling, dan bent u nu niet verplicht om deze te gaan opstellen. U kunt blijven werken zonder voorwaarden.

Maar; ook als u geen algemene voorwaarden of contracten heeft en een particuliere klant betaalt niet tijdig, moet u uw ingebrekestelling aanpassen aan de wet. De wet bepaalt welke schadevergoeding u kunt overeenkomen bij laattijdige betaling en welke intresten u kunt aanrekenen. Die regeling is dus dwingend, u kunt enkel minder vragen, niet meer.

Weetje: een groothandel die enkel zaken doet met professionelen, moet de betalingsregeling in de algemene voorwaarden niet aanpassen.

Hoeveel schadevergoeding? Deze mag niet hoger zijn dan € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan € 150. Is het verschuldigde bedrag tussen € 150,01 en € 500; dan mag de schadevergoeding € 30 bedragen, vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag. Als het verschuldigd bedrag boven € 500 met een maximum van € 2000, dan mag je € 65 schadevergoeding vragen vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag.

De overeengekomen rentevoet mag niet hoger zijn dan de rente tegen de referentie-rentevoet, vermeerderd met acht procentpunten zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties.

Als u uw voorwaarden moet laten aanpassen of moet laten opstellen, is het misschien het ideale moment om deze helemaal op punt te laten zetten. U kunt hiervoor best beroep doen op iemand met de nodige juridische ervaring. Dit kan je wel enkele honderden euro’s kosten.

Wat als u het niet doet? Men vergeet vaak dat de wet aanzienlijke sancties oplegt bij het niet naleven van de regels. Als u een schadebeding opneemt in uw algemene voorwaarden dat niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, dan is het ongeldig.

Beroep doen op een advocaat of incassobureau kan niet zomaar. Die mag in dergelijk geval nu eenmaal uw klant niet op basis van ongeldige voorwaarden in gebreke stellen.

Zelf riskeert u ook strafsancties. De te betalen boete kan variëren tussen €26 en €10.000 of tot 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar (waarbij dit bedrag wordt verhoogd met opdeciemen).

Kort samengevat: als u zaken doet met particuliere klanten en er zijn algemene voorwaarden of contracten van toepassing voor het geval de klant te laat betaalt, dan moet u die voorwaarden dringend aanpassen als dit nog niet gebeurd is. U riskeert niet enkel de ongeldigheid van de clausules, maar ook zware boetes.

Similar Posts