600 uur werken als jobstudent … fiscaal ten laste?

Studenten kunnen vanaf dit jaar 600 uur werken zonder sociale lasten (RSZ) te betalen. Blijft uw kind dan nog fiscaal ten laste? Bestaat het risico dat u de kinderbijslag zal verliezen?

600 uur werken in plaats van 475 uur

Vanaf 1 januari kunnen jobstudenten 600 uur werken in plaats van 475 uur. Ieder jaar wordt dit pakket van 600 gereset, ongeacht of de uren van het voorgaande jaar al dan niet zijn opgebruikt.

Zolang de student onder dit maximum blijft, zal de werkgever niet de normale sociale lasten (RSZ) moeten betalen, maar wel de solidariteitsbijdrage van 5,42%. De student zal zelf ook een kleine bijdrage ingehouden worden van 2,71% op het brutoloon.

Toch meer dan 600 uur werken? Dan dient het normale tarief aan RSZ betaald te worden vanaf het 601e uur.

Fiscaal ten laste?

De student kan slechts fiscaal ten laste genomen worden als:

 • Hij/zij deel uitmaakt van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar
 • Niet werken in de eenmanszaak van de ouders
 • Maximum netto bestaansmiddelen:
  • 3.820 EUR eigen netto bestaansmiddelen
  • 5.520 EUR indien het alleenstaande ouder betreft

Om de grens van de netto bestaansmiddelen te berekenen dient met volgende rekening gehouden te worden:

 1. Alle inkomsten van de student: dus ook bvb. intresten van spaarrekeningen, onderhoudsgelden …
 2. Van bruto naar netto:
  • Tel alle brutobedragen samen die als jobstudent werkend verdiend en verminder dit met de sociale bijdragen
  • De eerste schijf van 3.190 EUR van studentenarbeid is vrijgesteld, dus mag in aftrek genomen worden
  • Tel hierbij alle andere inkomsten erbij (intresten spaarrekening, onderhoudsgelden …)
  • Vervolgens mag een kostenaftrek van 20% toegepast worden met een minimum van 480 EUR (of bewijs de werkelijke beroepskosten indien deze hoger zijn).
  • De uitkomst van bovenstaande zijn de netto bestaansmiddelen

Voorbeeld:

Stefanie is student en verdient in het weekend een centje bij als barbediende in een café met een studentenovereenkomst. Op jaarbasis levert haar dit een belastbaar loon op van 4.000 euro (d.w.z. na aftrek van de sociale bijdragen).

Daarnaast werkt zij in juli als helper in de bouw met een gewone arbeidsovereenkomst. Hiervoor krijgt ze een belastbaar loon van 1.600 euro (d.w.z. na aftrek van de sociale bijdragen).

Kan Stefanie ten laste blijven van haar ouders? Om dat te weten, berekenen we hierna haar netto bestaansmiddelen berekenen. Stefanie kiest voor het kostenforfait en niet voor het bewijs van haar werkelijke onkosten.

Belastbaar loon studentencontract4.000,00 EUR
Vrijstelling van de eerste schijf van de inkomsten op basis van studentenovereenkomst-3.190,00EUR
A. Resultaat belastbaar loon studentenovereenkomst810,00 EUR
B. Belastbaar loon arbeidsovereenkomst (bouw)1.600,00 EUR
Totaal belastbaar loon A + B2.410,00 EUR
Kostenforfait van 20%– 482,00EUR
TOTAAL AAN NETTO BESTAANSMIDDELEN1.928,00 EUR

Conclusie: met een totaal aan netto bestaansmiddelen van 1.928,00 euro kan Stefanie fiscaal ten laste blijven van haar ouders. De grens is namelijk 3.820,00 euro.

Kinderbijslag?

U hoeft zich geen zorgen te maken om de kinderbijslag te verliezen zolang zoon of dochter minderjarig is. Vanaf 18 jaar zijn er wel barema’s gesteld, al is dat weer afhankelijk van uw woonplaats:

 • Voor wie woont in Vlaanderen of Wallonië is er een maximumaantal van 600 uur per jaar dat als student gewerkt mag worden (binnen een studentenovereenkomst). Dat loopt dus gelijk nu met het verhoogde urenpakket waar elke student vanaf dit jaar recht op heeft om verlaagde RSZ-bijdragen te betalen.
 • In Brussel bedraagt de drempel voor de kinderbijslag 240 uur per kwartaal.

Similar Posts